Home St Vincent 클라릿지 요양원 방문 12월1일

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #33614
  정하상성당

   12월 1일 봉성체 때 성 정하상 사회봉사부, 은총학교 고전무용팀 외 봉사자들이 클라릿지 양로원을 방문하여서 

   어르신들께 조촐한 잔치를 열어드리고 선물을 전달하였습니다.


   claridge1.jpg

   claridge2.jpg

   claridge3.jpg

   claridge4.jpg

   claridge5.jpg

   claridge6.jpg

   claridge7.jpg

   claridge8.jpg

   claridge9.jpg

  Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.